:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

สำนักปลัด
นายพิศาล ดวงดึง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวาสนา รัตนพรมหม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิกุล วรรณประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธีรภัทร์ ชวพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาวัณย์ กันธาซาว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางกานต์ชุดา วิริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางพัฒมานัส ทายะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิลาวัณย์ กันธาซาว
รักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.ส.อ.สมเกียรติ สมแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิพิฐพนธ์ มูตยะ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนัยนา จันทรังษี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา นิธิธาดามงคล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสุภาพ โอ๊ดต่อม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายมานพ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์