:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิศาล ดวงดึง
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
นายสันติ มูลใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจิราวรรณ เครือคำปิว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมาลี จิรวิทยาคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอรุณ อุลัย
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา