:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ข้อมูลผู้บริหาร
นายวาริน เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 081-7834587
นายมานพ ตันสุภายน
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 091-7740103
นายบรรเจิด สิทธิราช
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 089-9981307
นยณัฐวุฒิ ตุ้ยละพิงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 091-3036119
นายมนูญ วณีสอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 086-1830916