:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

คณะผู้บริหาร
นายวาริน เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
นายบรรเจิด สิทธิราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
นายมานพ ตันสุภายน
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
นายณัฐวุฒิ ตุ้ยละพิงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
นายมนูญ วณีสอน
ที่ปรึกษานายกเทฒชศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา