:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองช่าง
นายสันติ มูลใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
งานวิศวกรรม
นายณัฐวุฒิ กาเปา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นางสาวเมธินี บุญปั๋น
พนักงานจ้างทั่วไป
งานสาธารณูปโภค
นายชโยดม ทายะ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายศิลา อินสัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชโยดม ทายะ
นายช่างโยธา