:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองการศึกษา
นางสาวจิราวรรณ เครือคำปิว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธีรยุทธ ไทยกรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตการ
นางสาววรรัตน์ สามแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวกานต์อารี ศรีจันทร์ตา
ครูชำนาญการ
นางจารุณี คำบุญปั๋น
ครูชำนาญการ
นางสุรางคนางค์ เตจะสา
ครูชำนาญการ
นางเฉลิมขวัญ อุ่นใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวทิติพร วงค์อาณา
ครู คศ.1