:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองคลัง
นางอนงลักษ์ อุทธา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันทนา สุภาวดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกรรณิการ์ ไปล่งูเหลือม
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนรายได้
นางสาววิตรี ไหวเคลื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉาพรรณ เทพมาลัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนีย์ ตั้งกุลพาณิชย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางระวิวรรณ เขื่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุญทิวา พรมแสน
นักการ