:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร 16 มี.ค. 66
2 บันทึกรับรองการยื่นคำร้องขอมีบัตร 16 มี.ค. 66
3 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอนอาคาร 16 มี.ค. 66
4 คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ 16 มี.ค. 66
5 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน 16 มี.ค. 66
6 คัดสำเนาทะเบียนบ้าน 16 มี.ค. 66
7 ขอเปลี่ยนชื่อสกุล 16 มี.ค. 66
8 ใบรับแจ้งเกิด 16 มี.ค. 66
9 แจ้งตาย 16 มี.ค. 66
10 ย้ายเข้า-ย้ายออก 16 มี.ค. 66
11 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16 มี.ค. 66
12 ภาษีบำรุงท้องที่ 16 มี.ค. 66
13 ภาษีป้าย 16 มี.ค. 66