:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองการศึกษา


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองตอง 7 มิ.ย. 66
2 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกีฬาฯปี2565 7 มิ.ย. 66
3 ข้อมูลสนามกีฬา ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 7 มิ.ย. 66
4 แผนพัฒนาการศึกษา รร.เทศบาลหนองตองวิทยา 7 มิ.ย. 66
5 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ศพด.ทต.หนองตองพัฒนา 7 มิ.ย. 66
6 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองตอง 6 มิ.ย. 66
7 รายงานการสังเคราะห์SAR. รร.เทศบาลหนองตองวิทยา 13 มิ.ย. 65
8 รายงานการสังเคราะห์SAR. ศพด.ทต.หนองตองพัฒนา 6 มิ.ย. 65
9 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 16 พ.ค. 65
10 ประเมินตนเอง รร.เทศบาล 6 พ.ค. 65