:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

1. ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่ มีทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเทศบาลและของจังหวัดเชียงใหม่สายหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน มีระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีรายละเอียด ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่ก๋า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีลำน้ำปิงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน

2. เขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 1 ตำบล 14 หมู่บ้าน พื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร
 
3. สภาพภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนียว และดินเหนียวร่วนปนทรายดินทราย มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านท่าควาย หมู่ที่ 12 และบ้านท่าขี้นาค หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
4. ลักษณะภูมิอากาศ
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกเป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด ที่ 31.8 องศาเซลเซียส ความชื่น -สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 72 เปอร์เซ็นต์
 
5. การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
     ราษฎรส่วนใหญ่ จะตั้งถิ่นฐานที่อยู่ อาศัยเป็นกลุ่มกันหนาแน่นบริเวณสองฟากถนนสายสันป่าตอง – ลำพูน โดยมีถนน / ซอยแยกถนนเข้าตามหมู่บ้านต่างๆทั้งสองฟากถนนเป็นระยะๆ ระยะทางถนนสายนี้ยาว ประมาณ 6 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมาณ ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ค้าขาย รับจ้างและรับราชการประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือ อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพอื่นๆ
 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม
     การคมนาคมการติดต่อของประชาชนที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล สามารถเดินทางติดต่อกันได้ 3 เส้นทางคือ
     1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน
     2. ถนนเลียบลำน้ำปิง ไปทางทิศเหนือ ผ่านตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ไปถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปทางทิศใต้ ผ่านตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง ไปถึงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     3. ถนน ร.พ.ช. สายบ้านวัวลาย – หารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2. การไฟฟ้า
     การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง และเทศบาลได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะไปแล้วประมาณ 420 ดวง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความจำเป็นและความต้องการของราษฎร ซึ่งเทศบาลจะตั้งงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอแก่ความต้องการและความจำเป็น

3. การประปา
     การประปาที่ให้บริการราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบและรูปแบบ/ระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ได้รับการบริการประปาในขณะนี้ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,6และหมู่ที่ 12 ซึ่งยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการ

4. การโทรคมนาคม
     ระบบการโทรคมนาคม ระหว่างผู้อยู่ในเขตเทศบาลและและสถานที่อื่นๆ ที่สำคัญและสะดวกรวดเร็วในเวลานี้ได้แก่ระบบโทรศัพท์ ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการอยู่ในเขตเทศบาลขณะนี้ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค

5. การใช้ที่ดิน
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 14 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้ที่ดิน ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
     1. พื้นที่ถือครองเพื่อการอยู่อาศัย
     2. พื้นที่ถือครองเพื่อการดำเนินกิจการค้าขายและธุรกิจขนาดย่อม
     3. พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มี การใช้ประโยชน์ลักษณะนี้มากที่สุด ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

6. การจราจร
     การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ซึ่งมียานพาหนะใช้สัญจรไปมาแต่ละวันเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงได้ปรับปรุงขยายถนนให้กว้างและดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่มีจุดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ( ไฟเขียวไฟแดง ) และทางม้าลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือที่ที่มีการสัญจรพลุกพล่าน และบริเวณหน้าสถานการศึกษา เป็นต้น

สภาพเศรษฐกิจ

1. การเกษตรกรรม
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีรายได้ที่สำคัญจากการจำหน่ายลำไยสดและลำไยแปรรูปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่สำคัญชนิดหนึ่ง นอกจากนี้มีการทำนาปีละ 1 ครั้ง ทำสวนพริก และ ปลูกถั่วเหลือง สวนกระเทียม เป็นต้น แต่รายได้ของเกษตรกรยังไม่ดีพอ เนื่องจากกลไกการตลาด บางปีมี ผลผลิตมาก ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรกรรม ผู้บริโภคตื่นกลัว เนื่องจากเกษตรกรใช้สารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจำเป็น

2. การอุตสาหกรรม
     โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุผลผลิตการเกษตรบรรจุกระป๋อง โรงงานอบลำไย โรงสีข้าว โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

3. การพานิชยกรรม
     ใบอนุญาตประกอบการค้า 95 แห่ง
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง
     โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
     ร้านเสริมสวย 22 แห่ง
     ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง
     ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
     สถานีบริการน้ำมัน 7 แห่ง
     บริษัทจำกัด 2 แห่ง
     ตลาดสดเอกชน 1 แห่ง
     โรงสีข้าว 7 แห่ง
     คลีนิคเอกชน 2 แห่ง
     สะสมอาหาร 39 แห่ง

4. การบริการ
     ร้านอาหาร 21 แห่ง
     คาราโอเกะ 3 แห่ง

สภาพทางสังคม

 ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีจำนวนจำนวนประชากรทั้งสิ้น - 9,209 - คน แยกเป็น ชาย - 4,394- คน หญิง –4,815 - คน จำนวนครัวเรือน - 3,016 - ครัวเรือน ความหนาแน่น - 758. 57 - คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร .

1. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
     การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
     - โรงเรียนระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
     - โรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง
     - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 แห่ง
     - โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง
     - วัด 12 แห่ง
     - โบสถ์ศาสนาคริสต์ 2 แห่ง

     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป กล่าวคือเมื่อถึงวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์ ประชาชนจะทำบุญตักบาตร หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณี หรือความเชื่อตามหลักศาสนาของตน เช่น อดีตกาล ภาษาพูดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมืองที่เรียกว่า “ คำเมือง ” ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ การลอยกระทง การเล่นสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ การถวายสลากภัตต์ การมีปอยหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร้างในวัด เป็นต้น

2. การสาธารณสุข
     ด้านการสาธารณสุข ประชากรส่วนใหญ่มีมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาลมีไม่บ่อยนัก เช่นโรคไข้เลือดออก โรคทางเดินระบบอาหาร ซึ่งถ้าเกิดการระบาดของโรคต่างๆขึ้น แล้ว เทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด จะร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันและระงับการระบาดของโรคประชาชนมีบัตรประกันสุขภาพซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกให้ (บัตรประกันสุขภาพ30บาท) เพื่อใช้สิทธิเข้ารักษาสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
     เมื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไม่หนักมาก สามารถเข้ารับการรักษาพยาลในเบื้องต้นได้ที่สถานีอนามัยประจำตำบล ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ
     - สถานีอนามัยหนองตอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     - สถานีอนามัยหนองไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

3. การดำเนินกิจการ การพาณิชย์
     ในปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ยังไม่มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

ทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรดิน
     ลักษณะดิน เป็นดินเหนี่ยวและดินร่วนปนทราย ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

2. ทรัพยากรน้ำ
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ พอเพียงและเหมาะสม ต่อการเกษตรกรรม ซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ดังนี้
     - คลองชลประทาน 1 สาย
     - แม่น้ำปิง 1 สาย
     - ลำเหมือง 6 สาย

3. ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
     ในบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตอง ในอดีตกาลสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตั้งของ “ เมืองมะโน ” แต่ปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ถูกทำลายทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์ไปหมดแล้วจึงถือเป็นทรัพยากรที่พอจะใช้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์/โบราณคดีได้

4. การเมือง การบริหาร
     - การเมือง ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ปัจจุบันให้ความสนใจในด้านการเมืองการปกครองมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เป็นผู้ที่มีความสนใจ และกระตือรือล้นที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยังให้ความสนใจในด้านการเมืองการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบการทำงานการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบการทำงาน
     - การบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ชุดปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 จำนวน 12 คน มีเทศมตรีจำนวน 2 คน และนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ดังนี้
     - พนักงานเทศบาล 30 คน
     - ลูกจ้างประจำ 8 คน
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน
     - พนักงานจ้างทั่วไป 35 คน
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 ( ครั้งล่าสุด )
     - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,298 คน ชาย 3,445 คน หญิง 3,853 คน
     - ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,656 คน ชาย 2,687 คน หญิง 2,969 คน
     - คิดเป็นร้อยละ 77.50
     - บัตรเสีย 410 ใบ
     - คิดเป็นร้อยละ 7.25
     - มาแสดงตนแต่ไม่ใช้สิทธิ 00 คน