:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

12 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 วรรค 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา และเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ _211.pdf