:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ขอเชิญประชาชน บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการจากเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร