:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: คณะกรรมการแปรญัตติฯ ปฏิบัติหน้าที่รอรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 ได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2567 ในเวลา 08.30-16.30 น. 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่รอรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร