:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาจัด“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 “

28 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยนายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานเปิด
“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 “ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
????โดย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หัวข้อดังนี้
????การบรรยายทางวิชาการ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักปฏิบัติราชการที่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ควรรู้ เช่น
- "วินัย และการรักษาวินัย"ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง
- " มาตรฐานทางจริยธรรม"ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดย นายนิพิฐพนธ์ มูตยะ นิติกรชำนาญการ
????บรรยายพิเศษ "แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ" โดย นายพิศาล ดวงดึง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
????แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดย นางมาลี จิรวิทยาคุณ ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
????แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดย นายอรุณ อุลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
????การบรรยายเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
- เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (เลื่อนขั้น/เลื่อนระดับ)
- สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง (สิทธิการลา /การรับเครื่องราชฯ)โดย นายธีรภัทร์ ชวพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
????การบรรยายเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณเบื้องต้น
โดยนางสาวพิกุล วรรณประสิทธิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
????หัวข้อ การพูดในที่สาธารณะ
โดย นายมานพ ตันสุภายน รองนายกเทศมนตรีตำบล
หนองตองพัฒนา
????ณ ห้องประชุมประจำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร