:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จัดโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 เนื่องใน “วันเทศบาล” 24 เมษายน

24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา นำโดย นายวาริน  เขื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ร่วมโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยให้เทศบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญของเทศบาล และเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชนได้สำนึกมีความผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเอง  และมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาได้เล็งเห็นและตระหนักถึงวันสำคัญนี้ จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ดังนี้.-
1.กิจกรรมหน้าเสาธง การเคารพธงชาติ  และอ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยนายวาริน  เขื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา
 2.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานผู้มีความประพฤติ และปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 
 3.การบรรยายธรรม ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี

ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อระลึกความสำคัญ
การจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นมา ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ และความสุขอย่างถ้วนหน้า
2.เพื่อให้เห็นความสำคัญ
การจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นมา ก็เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นและเห็นถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรม ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล
3.เพื่อให้เกิดความสามัคคี
การจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ระหว่าง เพื่อร่วมงาน และประชาชนซึ่งความสามัคคี จะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร