• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 195
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1275
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12281
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448920

 

สภาพทางสังคม

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีจำนวนจำนวนประชากรทั้งสิ้น - 9,209 - คน แยกเป็น ชาย - 4,394- คน หญิง –4,815 - คน จำนวนครัวเรือน - 3,016 - ครัวเรือน ความหนาแน่น - 758. 57 - คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร .

1. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
     การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
     - โรงเรียนระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
     - โรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง
     - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 แห่ง
     - โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง
     - วัด 12 แห่ง
     - โบสถ์ศาสนาคริสต์ 2 แห่ง

     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป กล่าวคือเมื่อถึงวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์ ประชาชนจะทำบุญตักบาตร หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณี หรือความเชื่อตามหลักศาสนาของตน เช่น อดีตกาล ภาษาพูดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมืองที่เรียกว่า “ คำเมือง ” ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ การลอยกระทง การเล่นสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ การถวายสลากภัตต์ การมีปอยหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร้างในวัด เป็นต้น

2. การสาธารณสุข
     ด้านการสาธารณสุข ประชากรส่วนใหญ่มีมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาลมีไม่บ่อยนัก เช่นโรคไข้เลือดออก โรคทางเดินระบบอาหาร ซึ่งถ้าเกิดการระบาดของโรคต่างๆขึ้น แล้ว เทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด จะร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันและระงับการระบาดของโรคประชาชนมีบัตรประกันสุขภาพซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกให้ (บัตรประกันสุขภาพ30บาท) เพื่อใช้สิทธิเข้ารักษาสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
     เมื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไม่หนักมาก สามารถเข้ารับการรักษาพยาลในเบื้องต้นได้ที่สถานีอนามัยประจำตำบล ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ
     - สถานีอนามัยหนองตอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     - สถานีอนามัยหนองไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

3. การดำเนินกิจการ การพาณิชย์
     ในปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ยังไม่มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์