• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 159
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1239
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12245
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448884

 

นโยบายคณะผู้บริหาร

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 คณะผู้บริหารได้พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แล้ว คณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในสาขาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกัน ไว้ 5 สาขา ดังนี้

1. นโยบายสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     • จะก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพถนน ให้ได้มาตรฐานและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
     • จะก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน คอสะพานบางแห่งให้ได้มาตรฐานและกว้างขึ้น
     • จะขยายเขตการไฟฟ้า ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอก ซอย ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรยามวิกาล และเพื่อเป็นการป้องกันก่ออาชญากรรม ของพวกมิจฉาชีพ
     • จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ที่สาธารณประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     • จะปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง หรืออุดตัน
     • จะบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตตำบล

2. นโยบายสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
     • จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม ในชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) และอุตสาหกรรม SMEs
     • จะสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูป ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยใช้เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นจุดขาย
     • จะส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งด้านคุณภาพ รูปแบบ และการหีบห่อ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนหรือผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
     • จัดทำโครงการตั้งตลาดกลางเพื่อสนับสนุน รวบรวมสินค้าชุมชน เป็นศูนย์กลางการจำหน่าย สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
     • จะสนับสนุนโครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML ให้เกิดผลในเชิงเครือข่ายการทำงานของชุมชนให้มากที่สุด
     • สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ในอนาคต

3. นโยบายสาขาการพัฒนาสังคม
     • ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาเทศบาล
     • ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
     • ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาดและพัฒนาการสุขาภิบาลชุมชนให้ได้มาตรฐาน
     • ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการศึกษา จัดให้มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและมีคุณภาพ
     • จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมสนันสนุนการกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการด้านต่างๆ
     • จะส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย ของมารดาและเด็ก ตลอดจนเยาวชน คนชรา ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ตามหลักการ “ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ”
     • จะสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีช่องทางเดิน ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนควบคุมดูแลตลาดเอกชนให้ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน
     • จะเสริมสร้างพลานามัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มี การเล่นและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด และประเทศ
     • จะเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกันโรค สร้างภูมิคุ้มกันโรค และให้ความรู้ในการป้องกันและระงับการระบาดของโรคเอดส์ และโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
     • จัดให้มีลานอเนกประสงค์สำหรับเด็กและสตรีเพื่อออกกำลังกาย หรือการนันทนาการ
     • เร่งพัฒนาครูสอนเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความใฝ่รู้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ตามนโยบาย “ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ของรัฐบาล
     • จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตสำนึกและการอยู่ร่วมในสังคม ในทุกระดับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะอยู่ร่วมในสังคม ต่อไป
     • จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเพียงต่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะเฉพาะตัวและใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตของตนเองในวันข้างหน้า
     • จัดการดูแลผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเปรียบเสมือนแบบอย่างของลูกหลานที่จะต้องเลียนแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน อีกทั้งบุคคลเหล่านี้ยังเป็นครูผู้สามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ได้เป็นอย่างดี
     • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับ ให้มีเอกลักษณ์ที่เสริมสร้าง เอกลักษณ์ของประเพณีท้องถิ่นและของชาติ
     • จะพัฒนาเทศบาลตามโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการรักษาความสะอาด ( GREEN & CLEAN ) เพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการให้เป็น “ นครแห่งชิวิตและความมั่งคั่ง ” ( City of Life And Prosperity)
     • พัฒนาและรณรงค์ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลให้ปลอดจากยาเสพติด

4. นโยบายสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร
     • จะพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากที่สุด และส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน และบุคคลอื่น
     • จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     • จะเพิ่มประสิทธิภาพการคลังของเทศบาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล
     • จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและการบริหารงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน
     • จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อสร้างความเจริญ
     • จะปรับปรุงการบริหารการจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
     • จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสารถสูงขึ้นในการบริหารและ การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพที่ดี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
     • จะปรับปรุงอาคารและสถานที่ทำการของเทศบาล รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
     • จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจสูงสุด
     • จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบ Internet เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเทศบาล

5. นโยบายสาขาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • จะพัฒนา การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • จะพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นเทศบาล
     • จะปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพตามหลักสุขาภิบาลยิ่งขึ้น
     • จะรณรงค์ดูแลรักษาลำน้ำปิงให้ยั่งยืน ตามโครงการรณรงค์ “ รักษ์น้ำปิง ”
     • จะรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนให้ยั่งยืน
     • จะรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง เพื่อรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • จะรณรงค์ป้องกันปัญหามลภาวะที่เป็นพิษในหมู่บ้าน/ตำบล โดยเฉพาะปัญหาอากาศ,น้ำ และดิน