• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 76
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 106
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 337
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 681
เดือนนี้ เดือนนี้ 2993
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3664
ทั้งหมด ทั้งหมด 236997

 

งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา
  1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 25496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
  3. ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2543
  5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4)พ.ศ.2561
  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2561
  8. พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496  แและแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา