• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 46
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 112
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 939
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1111
เดือนนี้ เดือนนี้ 3520
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 5973
ทั้งหมด ทั้งหมด 313317

 

งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา
 1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 25496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
 3. ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4)พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2561
 12. พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496  แและแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ประกาศงานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

      1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

      2. ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

ประกาศสภาฯ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2562และรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562 

ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2563 และรายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563

ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2564  และรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

 

 

งานเลือกตั้งเทศบาล  https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9585