• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 123
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1203
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12209
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448848

 

งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา

 1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 25496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
 3. ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4)พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2561
 12. พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496  แและแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ประกาศงานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

      1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

      2. ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

ประกาศสภาฯ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2562และรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2562 

ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2563 และรายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563

ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2564  และรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ครั้งแรก ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ครั้งแรก  ประจำปี 2564  วีันที่  12  พฤษภาคม 2564
 • ประกาศ  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564  และสมัยแรกของปี 2565
 • ประกาศ  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่  18  พฤษภาคม  2564
 • รายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  วันที่  30  มิถุนายน  2564
 • ประกาศเ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  วันที่  20  สิงหาคม  2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2564  วันที่  30  สิงหาคม  2564
 • ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  วันที่  27  ตุลาคม  2564
 • ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  วันที่  27  ธันวาคม  2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2565  และรายงานการประชุมสภาฯ  ประจำปี 2565

 

 

 

 

งานเลือกตั้งเทศบาล  https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9585  

ไฟล์ประกอบ

 • PDF File รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 18 พ.ค. 64.pdf ดาว์นโหลดไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 18 พ.ค. 64.pdf
 • PDF File รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 30 มิ.ย. 64.pdf ดาว์นโหลดไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 30 มิ.ย. 64.pdf
 • PDF File รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 20 ส.ค. 64 (Autosaved).pdf ดาว์นโหลดไฟล์ : รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 20 ส.ค. 64 (Autosaved).pdf