• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 182
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 341
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1173
เดือนนี้ เดือนนี้ 245
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 4992
ทั้งหมด ทั้งหมด 256934

 

งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา
  1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 25496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
  3. ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2543
  5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4)พ.ศ.2561
  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3)พ.ศ.2561
  8. พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496  แและแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา  เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประจำปี  2563

งานเลือกตั้งเทศบาล  https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9585