• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 164
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1244
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12250
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448889

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

1. ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่ มีทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเทศบาลและของจังหวัดเชียงใหม่สายหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน มีระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีรายละเอียด ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่ก๋า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
     ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีลำน้ำปิงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน

2. เขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 1 ตำบล 14 หมู่บ้าน พื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร
 
3. สภาพภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินเหนียว และดินเหนียวร่วนปนทรายดินทราย มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านท่าควาย หมู่ที่ 12 และบ้านท่าขี้นาค หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
4. ลักษณะภูมิอากาศ
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกเป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด ที่ 31.8 องศาเซลเซียส ความชื่น -สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 72 เปอร์เซ็นต์
 
5. การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
     ราษฎรส่วนใหญ่ จะตั้งถิ่นฐานที่อยู่ อาศัยเป็นกลุ่มกันหนาแน่นบริเวณสองฟากถนนสายสันป่าตอง – ลำพูน โดยมีถนน / ซอยแยกถนนเข้าตามหมู่บ้านต่างๆทั้งสองฟากถนนเป็นระยะๆ ระยะทางถนนสายนี้ยาว ประมาณ 6 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมาณ ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ค้าขาย รับจ้างและรับราชการประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือ อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพอื่นๆ